Senaste nytt

Om överföring och handhavande av samlingar

Med anledning av de krav som ställts av Peru om återförande av en samling paracastextilier som under 1900-talets första decennier förts till Sverige vill vi kort redogöra för ICOMs etiska regler vad gäller överföring och vård av samlingar.

ICOM (International Council of Museums) är ett världsomspännande museiorgan, under UNESCO. Ett fundament i ICOMs arbete är de gemensamma etiska regler som togs på generalkonferensen i Seoul 2004. Dessa regler är den nu gällande minsta gemensamma nämnare i världen för bl a handhavande av föremål museer.

I dessa etiska regler finns flera paragrafer om ”Återföring av kulturföremål”, bl a
”6.2 Museerna bör vara beredda att påbörja samtal för återförening av kulturföremål till ett ursprungsland eller ursprungsfolk. Detta arbete bör företas på ett opartiskt sätt och baseras på vetenskapliga, professionella och humanitära principer liksom på relevant lokal och nationell lagstiftning. Detta är att föredra framför åtgärder på politisk eller regeringsnivå”

Kommentar: Museer måste vara beredda på diskussioner om återförande, men detta bör helst ske museer emellan, inte på regerings eller annan politisk nivå.

Sedan är frågan vad som menas med ”vetenskapliga och professionella principer”. Först de allmänna principerna i § 2 i ICOMs etiska regler:
”Museernas samlingar är ett arv som är viktigt för oss alla, som intar en särskild ställning i lagstiftningen och som åtnjuter internationellt rättsskydd. I det medborgerliga uppdraget ligger en omdömesgill förvaltning med rättmätigt ägande, varaktighet, dokumentation, tillgänglighet och utmönstring/gallring under ansvar.”
Dessa allmänna, men viktiga, konstateranden konkretiseras i de etiska reglerna:
”2.19 Det professionella ansvaret som rör omhändertagandet av samlingarna bör anförtros åt personer med lämpliga kunskaper och färdigheter eller som har en passande arbetsledning”
”2.23 … Det är ett väsentligt ansvar för alla som utövar museiyrket att skapa och vidmakthålla en skyddande omgivning för samlingarna…”
”2.24 Museet bör noga övervaka samlingarnas tillstånd för beslut om när ett föremål kan behöva åtgärdas genom konservering eller restaurering…”

Kommentar: Vid överföring bör alltid samlingarnas framtida förvaltning vara en del av diskussionen, det är ett övergripande internationellt ansvar. T ex att garantier finns för handhavande av personer med professionell kunskap, att samlingarna förvaras på ett skyddat och bevarande sätt, att kontinuitet finns för samlingarnas vård.

Stockholm 2011-04-04
Stefan Bohman
Ordförande för Svenska ICOM.