Om hantering av personuppgifter

Hur vi behandlar personuppgifter

Denna information rör handhavande av personuppgifter inom Svenska ICOM och bygger på ICOM Internationals Integritetspolicy.För information om behandling av personuppgifter hos kansliet för ICOM International se Privacy Policy – International Council of Museums -International Council of Museums (icom.museum)

Policy för personuppgiftshantering

Svenska ICOM värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. Du ska känna dig trygg om du anförtror oss dina uppgifter.

Vi följer Dataskyddsförordningen och andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Svenska ICOM följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer för hantering av medlemsuppgifter:

  • Ändamålsbegränsning: Vi samlar in uppgifter för bestämda och berättigade ändamål och kommer inte senare behandla uppgifterna för andra oförenliga syften.
  • Uppgiftsminimering: Vi samlar bara in uppgifter som är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålen.
  • Riktighet: Vi ser till att personuppgifterna är riktiga och uppdaterar dem vid behov.
  • Lagringsminimering: Vi sparar bara uppgifter om medlemmar så länge som de behövs för ändamålet med behandlingen.
  • Integritet och konfidentialitet: Vi skyddar personuppgifterna så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs.

Personuppgiftsansvar

Svenska ICOM med organisationsnummer 802013-8817 är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter. För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med Föreningshuset (www.foreningshuset.se). Vi har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar ansvaret för medlemsregistret.

Vilka uppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som födelsedata, namn, adress, mobilnummer, status som pensionär, anställd eller studerande etc.) när du registrerar dig som medlem. Du kan också vara utsedd av det museum du arbetar vid att vara kontaktperson för det institutionella medlemskapet, då är personuppgifterna dina kontaktuppgifter i arbetet. Alla personuppgifter hanteras inom EU.

Varför behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till det syfte som uppges vid insamlingstillfället, som vid medlemsregistrering. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör ICOMs egen verksamhet. Vi samarbetar med Föreningshuset för medlemsadministration och för detta ändamål har Föreningshuset tillgång till Svenska ICOMs medlemsregister.

Frågor om GDPR

Har du frågor i egenskap av medlem, allmänna frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller önskemål kring hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta icom@foreningshuset.se

In English

If you have questions or requests about your personal data, please contact us at icom@foreningshuset.se