Svenska ICOM:s styrelse

Helene Rånlund

Ordförande

Helene Rånlund är överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer (SFHM) som ansvarar för Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm.

Som chef för en statlig museimyndighet ingår hon i Centralmuseernas samarbetsråd. Hon har varit verksam i museisektorn sedan 2013 som stabschef på SFHM med ansvar för bl.a. strategisk styrning och verksamhetsutveckling.

Helene är civilekonom från Linköping med franska som inriktning. Hon har en bred erfarenhet från statsförvaltningen varav närmare 12 år som chef, bl.a. från myndigheten Sida och från Regeringskansliet. Ledamot sedan 2022.

Kontakt: helene.ranlund@sfhm.se

Helena Westin

Vice ordförande

Helena Westin är sedan 2021 avdelningschef för Uppsala konst och kulturarv inom Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen inom Uppsala kommun. Helena har tidigare bland annat arbetat på Stockholms stadsarkiv och Stockholms stadsmuseum, varit chef för Polismuseet och arbetat med det moderna samhällets kulturarv på Riksantikvarieämbetet. Hon har också arbetat med förändringsledning och verksamhetsutveckling, både på myndighet och som konsult.

Helena har också varit styrelseledamot och kassör i Riksförbundet Sveriges Museer, samt svensk korrespondent för European Museum Forum, som bl a delar ut European Museum of the Year Award.

Kontakt: helena.westin@uppsala.se

Christian Penalva

Sekreterare

Christian Penalva är sedan 2015 utställningschef på Kulturen i Lund, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, och ingår i museets ledningsgrupp. Ledamot sedan 2022.

Christian har mångårig erfarenhet av museer och arbete med utställningsproduktion. Han har i tidigare arbete som utställningsproducent och projektledare producerat utställningar på Världskulturmuseet, Kulturen i Lund, Göteborgs stadsmuseum och på Malmö museum. Han har tidigare varit ledamot i bl.a. styrelsen för West Pride i Göteborg och sekreterare i styrelsen för Forum för utställare som ger ut priset Årets utställning.

Christian är svenska ICOM:s ledamot i juryn för priset Årets Museum. Han är också svensk korrespondent för European Museum Forum som ger ut The European Museum of the Year Award (EMYA).

Kontakt: christian.penalva@kulturen.com
Foto: Christina Flores

Christian Penalva

Karl Lysén

Kassör

Karl Lysén är doktorand i historia vid Stockholms universitet sedan 2019 och fokuserar i sin forskning på hur pilgrimer till Jerusalem mellan 1350-1697 uppfattat den heliga staden.

Med en mångårig bakgrund inom museipedagogik har Karl tidigare varit anställd vid Skansen, Statens historiska museer och Medeltidsmuseet i Stockholm, där han ännu är aktiv.

Utöver detta har han varit kassör för Svenska Fornminnesföreningen och har haft en administrativ roll som sekreterare för Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet.

Karl bidrar med en omfattande styrelsevana och erfarenhet av finansiell administration för ideella organisationer. Hans särskilda intresseområden omfattar strategisk utveckling och främjande av inter-institutionella samarbeten, kunskapsutbyte mellan museer, arkiv och akademiska institutioner samt hantering av etiska frågor rörande museisamlingar och forskning.

Kontakt: karl.lysen@historia.su.se

Linda Lundberg

Ledamot

Ansvarar för Svenska ICOM:s nationella samarbeten, samlingsrelaterade frågor och utbildningar om etiska regler.

Linda Lundberg arbetar sedan 2022 som avdelningschef på Förvaltningen för kulturutveckling inom Västra Götaland. Avdelningen driver förvaltningen museer (Göteborgs naturhistoriska museum, Lödöse museum, Vitlycke museum, Vänersborgs museum och Forsviks bruk) samt ansvarar för förvaltningens arbete med samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik förmedling. Linda har en fil. mag i antikens kultur och samhällsliv samt en fil. kand i nordisk arkeologi. Linda har tidigare varit verksam som chef för samlingarna vid Statens museer för världskultur, varit enhetschef för samlingarna på Bohusläns museum samt arbetat som antikvarie, producent, projektledare samt generalsekreterare inom museisektorn.

Linda har erfarenhet av framförallt samlingsrelaterade frågor och det som rör proveniens/repatriering och illegal handel.

Kontakt: linda_lundberg@telia.com 
Foto: Johan Jeppsson

Malin Jogmark

Ledamot

Ansvarig för kommunikation och sociala medier.

Malin Jogmark är verksamhetsutvecklare på Marinmuseum, Statens maritima och transporthistoriska museer, sedan 2018 och arbetar med strategiska utvecklingsprojekt, omvärldsbevakning och affärsutveckling. Hon har tidigare arbetat med undervisning på högskola och universitet i språk och digitala kulturstudier, samt med utställningsproduktion och utveckling av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Malins intresseområden innefattar museers kompetensförsörjning, museer och hållbarhet samt museipedagogisk utveckling.

Malin har en magisterexamen i engelska med inriktning på berättande i digitala medier och har även studerat museologi och museipedagogik.

Kontakt: malin.jogmark@smtm.se

Nils Harnesk

Ledamot

Nils Harnesk är tillträdande samlingschef vid Norrbottens museum. Han är yrkesverksam som arkeolog sedan 2010 bl.a. vid Gotlands museum, RAÄ och Norrbottens museum och har en filosofie magister i arkeologi från Uppsala universitet.

Hans nuvarande tjänst är som chef för Avdelning kulturmiljö och tillförordnad chef för Avdelning bildarkiv & samlingar. Den senare avdelningen uppgår från den 1/9 2023, tillsammans med avdelningen Arkiv & bibliotek till den nya Samlingsavdelningen.

Utöver den yrkesmässiga kunskapen och nätverken inom arkeologi och uppdragsarkeologi har Nils även ansvarat för policyarbetet kring etisk hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar och återlämnandefrågor vid Norrbottens museum. Han har även ingått i nationella sammanhang kring dessa frågor, bl.a. i RAÄ:s arbete med stöddokument.

Nils har även ansvar för arbetet med samlingsförvaltning, fastighetsfrågor kopplade till samlingarnas bevarande och arbetet med digitisering och digitalisering av samlingar vid Norrbottens museum. Nils tillför även ett värdefullt perspektiv om museifrågor och ett nätverk i norra Sverige.

kontakt: nils.harnesk@norrbotten.se


Elina Nygård

ICOM NORD
Svenska ICOM:s ordinarie ledamot i den nordiska alliansen ICOM Nord

Elina Nygård är Enhetschef för Publika enheten,
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum/Duottar – ja sámemusea

Helena Westin

ICOM NORD
Svenska ICOM:s suppleant i den nordiska alliansen ICOM Nord

Helena Westin är vice ordförande i Svenska ICOM.


Linda Noreen

Valberedning

Sammankallande för valberedningen.
Linda Noreen är Programsamordnare Göteborgs konstmuseum

Anders Wikström

Valberedning

Museiutvecklare Västra Götalandsregionen

Yael Fried

Valberedning

Yael Fried är intendent på Statens historiska museer


Elinor Zuback

Revisor

Ekonom på Stiftelsen Hallands Länsmuseer

Sara Claesson

Adjungerad revisor

Tf. museichef på Stockholms läns museum