Om ICOM

ICOM – International Council of Museums är en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet. Syftet är att utveckla och förbättra världens museer.
ICOM har sitt säte i Unesco-huset i Paris och är rådgivande till bl.a. Svenska Unescorådet.

ICOM har funnits sedan 1946 och har idag nästan 40 000 individuella och institutionella medlemmar i 141 länder.

Svenska ICOM

Den svenska nationella ICOM-kommittén är en av de äldsta inom organisationen och har ungefär 150 institutionella medlemmar och 650 individuella medlemmar. Glädjande nog har Svenska ICOM haft en god medlemstillströmning under de senaste åren, i synnerhet av individuella medlemmar.

Av medlemsavgifterna går 90 procent till den centrala administrationen vid ICOMs huvudkontor i Paris. Svenska ICOM får dessutom ekonomiskt bidrag från bl a Statens kulturråd.

Internationell organisation

ICOM består av sina individuella och institutionella medlemmar och är organiserat i en demokratisk organisation. Här kan du se vilka olika kommittéer och organ ICOM består av:

Nationella kommittéer: Varje land har en nationell kommitté som arbetar med frågor som är aktuella i respektive land. Sveriges nationella kommitté är Svenska ICOMs styrelse.  Styrelsens uppgift är att vara en länk mellan medlemmarna och ICOMs sekretariat. Du läsa mer om vilka som sitter i styrelsen under fliken styrelse. Här kan du läsa mer om ICOM:s nationella kommittéer världen över.

Internationella kommittéer: ICOM har 32 internationella kommittéer som arbetar med olika ämnesområden och utgör en kärna för ICOMs internationella arbete. Om du vill engagera dig i en internationell kommitté kan du söka medlemsskap där. Det gör du enklast via kommittéernas hemsidor. Läs mer om ICOM:s internationella kommittéer, Ständiga kommittéer och Arbetsgrupper,  Affilierade organisationer, samt Regionala allianser. Svenska ICOM tillhör ICOM Nord.

Advisory Committee är ett rådgivande organ för ICOMs internationella styrelse, Executive Committee. Den består av ordförandena i de nationella och internationella kommittéerna.

Executive Council samordnar de internationella och internationella kommittéernas arbete och väljs vart tredje år av General Assembly vid ICOMs generalkonferens. Den är ICOMs högsta styrelse.

General Assembly är ICOMs beslutande organ som träffas vart tredje år. Där fattar delegater från ICOMs olika nationella och internationella kommittéer beslut om resolutioner och väljer ny styrelse.

Sekretariat ICOM har sitt sekretariat och centrum för dokumentation i Paris.

Generaldirektören är operativ chef och ansvarar för det dagliga arbetet med ICOMs ledning.

Presidentens roll är att vara organisationens representant gentemot andra organisationer.

Vill du veta mer om ICOM:s organisation, besöka internationella ICOM:s hemsida.