Senaste nytt

Rapport från ICOMs årsmöte i Marseille

”Museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures, cooperation, and peace. Today, thes objectives are more relevant than ever”.  

Emma Nardi, ICOM President

Som alla andra ideella medlemsföreningar – NGO:s – hålls varje år ett årsmöte i ICOM International där föregående års verksamhet redovisas tillsammans med årsbokslut som granskats av revision. I år hålls denna ”Annual General Assembly” för första gången på en annan plats än i Paris där ICOM:s sekretariat är beläget.  För första gången hölls mötet också på ett museum! Orsaken till att mötet genomfördes på annan plats är de pågående förberedelserna inför OS som har en stor påverkan på hela Paris. Istället valdes Marseille och det nationella museet MUCEM som plats. Mötet hölls i hybrid-form, dvs. representanter för olika kommittéer kunde också delta och rösta on-line.

MUCEM som öppnades 2013 i en helt ny museibyggnad, kan i korthet beskrivas som en fransk version av Nordiska Museet och Världskulturmuseerna i en och samma institution. Kulturarvet i hamnstaden Marseille är präglat av historia och kulturarv från alla länder runt Medelhavet, men också av influenser från olika delar världen som bedrivit handel med Europa genom århundradena. De lokala museerna i staden Marseille samarbetar idag på ett målmedvetet sätt för att för att tillsammans använda sina föremåls- och konstsamlingar i utställningar som berättar Medelhavskulturen som en helhet – baserad på en mix av många olika ursprung och berättelser som tillsammans skapat dagens både komplexa och rika samhälle – med både utmaningar och möjligheter.

Sammanfattningsvis finns mycket inspiration och kunskap att hämta från museerna i Marseille. För den som har möjlighet att besöka staden den närmaste tiden kan utställningen Panorama” på Musée de la Vieille Charitée  rekommenderas!

MUCEM Foto: François Vézien Photographe
Medea Ekner och Emma Nardi Foto: François Vézien Photographe

11 juni: Diskussion om prioriterade teman – för att ta itu med samtida utmaningar.

Den första dagen hälsades alla välkomna av ICOM Internationals styrelseordförande (president) Emma Nardi som inledde med att presentera Medea Ekner från Sverige som nyligen utsetts till Director General för ICOM efter en omfattande rekryteringsprocess. Medea, ordförande för Svenska ICOM under åren 2019-2021, har varit vikarierande GD under ett år och var dessförinnan vice ordförande i ICOMs Advisory Council under cirka 9 månader. Medea framhöll i sitt inledningsanförande att hennes ambition är stärka och vidareutveckla ICOM:s arbetssätt för att skapa en effektiv medlemsorganisation som ger förutsättningar för museerna och museiprofessionella att möta samhällets framtida behov och utmaningar.

Dagen fortsatte med presentationer av arbetsläget i olika frågor, bl.a. översynen av ICOM:s etiska riktlinjer (Ethcoms ordförande Sally Yerkovich som gästade oss på årets vårmöte i Karlstad). Museum Day, reviderad budget för 2024, den positiva utvecklingen av antalet medlemmar, ICOM:s insatser för kapacitetsuppbyggnad togs också upp. ICOM Dubai gav en presentation av det planerade programmet för den stora General Assembly som kommer att hållas hösten 2025. Därefter ägnades eftermiddagen åt workshops där fem olika prioriterade ICOM-frågor diskuterades.

  • Dekolonisering och Avkolonialisering.
  • Översynen av ICOM;s etiska riktlinjer.
  • Hållbarhetsarbete och syftet med The Museum Award for Sustainability.
  • Förverkligandet av ICOM:s strategiska plan 2022-2028.
  • Syfte, möjligheter och process för finansiering genom ICOM:s SAREC-medel.
Diskussioner i plenum Foto: François Vézien Photographe

12 juni: Advisory Council och General Assembly

Konferensens andra dag genomfördes de formella möten där deltagande kommittéer fick ta ställning till olika förslag och årsmötesrapporteringen avseende verksamhetsåret 2023.

Dagen inleddes med Advisory Council, det rådgivande organ där de internationella, nationella och regionala kommittéerna kan diskutera och lägga förslag till rekommendationer till styrelsen och sekretariatet i Paris. De förslag som gavs bifall av en majoritet av representanterna för de närvarande deltagarna handlade bl.a. om val av tema för kommande Museum Day, bättre samordning och information om möten som genomförs av olika internationella kommittéer.

I samband med genomgången av bokslut för 2023 och beslutet om den reviderade budgeten framförde undertecknad från Svenska ICOM att vi ser ett stort behov av att se över hur växelkursförändringar påverkar inbetalningen av medlemsavgifterna till ICOM International. Det behövs en modell som på något sätt neutraliserar effekterna av svängningar som kan uppstå. Mot bakgrund av den stora medlemsökning som skett globalt sett, och som lett större medlemsintäkter, lyftes även behovet av att se över nivån på den avgift som ska inbetalas från de nationella kommittéerna till ICOM.

I den avslutande formella delen av årsmötet, the General Assembly, godkändes styrelsens årsberättelse för 2023 som redovisats av ordförande Emma Nardi samt även den finansiella redovisning som granskats av revisionen. Årsmötet gav med tydlig majoritet (92%) ansvarsfrihet för styrelsen.

Den avslutande dagen framfördes några olika yrkande och frågor till ICOMs styrelse och sekretariat. ICOM Nord (där Svenska ICOM ingår) framförde den oro som finns kring säkerhet vid deltagande i kommande General Assembly i Dubai. Från ICOM Europe (där vi också ingår) efterfrågades tydligare ställningstagande från ICOMs International när det gäller krigsbrott som begås gentemot Ukraina utifrån 1954 års Haag-konvention. Enligt Emma Nardi kommer samtal att föras med ICOM Russia om deras agerande i det pågående anfallskriget. Hon uppmärksammade också alla deltagare på uttalandet från den 30 maj med anledning av att det är 70 år sedan Haag-konventionen tillkomst. Tillsammans med de internationella systerorganisationerna ICA, IFLA och ICOMOS uttrycker ICOM där sin djupa oro för den alltmer eskalerande hoten mot människoliv och kulturarv i samband med väpnade konflikter runt om i världen.  https://icom.museum/en/news/declaration-on-the-protection-of-archives-libraries-museums-and-heritage-places-during-armed-conflicts-and-political-instability ).

Avslutande reflektion

Att möta kollegor från olika delar av världen tydliggör att museernas, och museiprofessionens, utmaningar och möjligheter i mångt och mycket är desamma oavsett de faktiska omständigheter som råder. Klimatförändringarna och det allvarliga säkerhetsläget i olika delar av världen innebär att kulturarv hotas på flera olika sätt. Rätten till det egna, ursprungliga, kulturarvet är en fråga som lyfts upp i allt fler sammanhang.

Att museer genom samarbete och erfarenhetsutbyte kan bli en starkare kraft i det som vi alla ytterst vill bidra till är styrkan i en nätverksorganisation som ICOM – nämligen en hållbar värld där allas rätt till sin historia och sitt kulturarv värnas och respekteras som ett gemensamt kulturarv. Inom ramen för ICOM:s verksamhet finns det finns många outforskade möjligheter att ta vara på och att vidareutveckla för alla svenska medlemmar – både individuella och institutionella. Genom engagemang i t.ex. olika internationella kommittéer kan vi både bidra och lära, påverka och utvecklas.

Från Svenska ICOM:s styrelse, och som del av ICOM Nord, ska vi göra vårt bästa för att visa på dessa möjligheter. Fortsättningen följer!

Helene Rånlund

Ordförande Svenska ICOM