Senaste nytt

Uttalande av ICOM angående Israel och Palestina

International Council of Museums (ICOM) uttrycker sin djupa oro över den pågående våldssituationen som påverkar israeliska och palestinska civila och beklagar de betydande humanitära konsekvenser som konflikten har haft under de senaste veckorna. ICOM framför sina uppriktiga kondoleanser till dem som har förlorat familj, vänner och samhälle på grund av våldet.

ICOM står fast i sitt åtagande att bevara kulturarvet och påminner om nödvändigheten för alla parter att respektera internationell lag och konventioner, inklusive 1954 års Haagkonvention och dess två protokoll om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt.

ICOM varnar också för den potentiella ökningen av smuggling och förstörelse av kulturföremål på grund av konflikten i den drabbade regionen och påminner om internationella rättsliga skyldigheter som arbetar för att förhindra olaglig import, export och överföring av kulturföremål, såsom 1970 års UNESCO-konvention och 1995 års UNIDROIT-konvention.

ICOM förväntar sig därför omedelbart eldupphör i enlighet med internationell humanitär rätt för att förhindra ytterligare förlust av mänskliga liv och skydda kulturarvet – som är väsentligt för vår kollektiva mänsklighet – och bekräftar sitt åtagande för fred, förståelse och enighet genom bevarande och skydd av kulturarvet.

Den svenska kommittén av ICOM ställer sig bakom detta uttalande.

Uttalandet har översatts av ICOM Sverige. Texten i original finns hos ICOM International .