Senaste nytt

Uttalande angående försäljning av föremål ur museisamlingar

ICOM;s styrelse har den senaste tiden fått frågor kring hur det egentligen ska tolkas när museer eller andra organisationer anslutna till ICOM och därmed även ICOM:s etiska regler avyttrar föremål ur samlingen för att kunna använda medlen man intecknar vid en eventuell försäljning till annat. ICOM vill härmed tydliggöra vad de etiska reglerna säger kring detta.
ICOM:s yrkesetiska regler är ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De är satta för att vara en minimistandard för hur museiprofessionellt anställda ska uppträda och prestera. De är också viktiga ur den synpunkten att de formulerar vad den breda allmänheten ska kunna förvänta sig av museer och dess anställda.

Ett medlemskap i ICOM och erläggande av den årliga medlemsavgiften till densamma är även en bekräftelse på att man accepterar de etiska reglerna. När det gäller avyttrande av föremål ur samlingen så kan man särskilt läsa om detta i de etiska reglernas andra kapitel som bär rubrikenMuseer med samlingar förvaltar dessa till förmån för samhället och dess utveckling”.
I detta kapitel finns tre paragrafer som får anses extra intressanta för just denna sortens frågor. Det är 2:13, 2:15 samt 2:16. De säger följande:

2:13 Gallring i samlingar. I en museisamling får utmönstring eller gallring av föremål bara ske i fullt medvetande om föremålets betydelse, dess karaktär (antingen det går att ersätta eller ej), dess rättsliga status, och den förlust av allmänhetens förtroende som kan bli följden av en sådan åtgärd.

2:15 Avyttrande av föremål som avlägsnas ur samlingen. Alla museer bör ha riktlinjer som definierar vedertagna metoder för hur ett föremål permanent avlägsnas ur samlingarna genom donation, överföring, utbyte, försäljning, återlämnande till ursprungslandet eller destruktion, riktlinjer som också medger att äganderätten överförs oinskränkt till mottagaren. Komplett dokumentation måste göras av alla beslut som rör utmönstringen/gallringen, av föremålen och deras öde sedan de lämnat samlingen. Det förutsätts också att det i första hand är andra museer som ska erbjudas sådana föremål som gallras ut.

2:16 Intäkter från avyttrande av samlingar. Museisamlingar förvaltas för allmänhetens räkning och får inte ses som realiserbara tillgångar. Pengar eller annan ersättning som museet får från gallring och avyttrande av föremål ur en museisamling bör endast användas till förmån för samlingarna och vanligtvis för förvärv till samlingen i fråga.”

Dessa tre delar anger tydligt hur museer ska gå tillväga när sådana situationer som beskrivs uppstår. Även om det kan anses vara behjärtansvärt att låta medel från en avyttring gå till byggnation eller upprustning av magasin som kan komma samlingen som helhet tillgodo så är det ICOMs mening att det inte är själva andemeningen. Ett avyttrande av ett eller flera föremål ur en samling ska i sådana fall medföra att medlen från försäljningen i första hand ska gå till att förstärka samlingen med andra föremål där den då kan anses behöva. Vi uppmanar våra medlemmar att följa de etiska reglerna så att allmänhetens höga förtroende för museerna inte urholkas.

//Styrelsen för Svenska ICOM

Länk till ICOM:s etiska regler