Senaste nytt

Information from ICOM Sweden in this difficult time within ICOM international

This information follows in English

Löpande information från Svenska ICOM om den svåra tiden inom ICOM internationellt

Svenska ICOM har sedan tidigare informerat om att Suay Aksoy, ICOM:s internationella ordförande har valt att avgå, samtidigt som ytterligare representanter med nyckelfunktioner inom ICOM:s ledning avgått.

Den 13 juli kunde medlemmar inom ICOM ta del av Suay Aksoys avgångsbrev, efter uttryckliga önskemål från ICOM:s nationella och internationella kommitteer.

Hilda Abreu de Uttermohlens avgångsbrev, tidigare ledamot i ICOM Executive Board, publicerades den 13 juli.

Den 12 juli publicerade de representanter från arbetsgruppen MDPP2 som avgått från sina poster ett dokument med reflektioner kring arbetsgruppens uppdrag och förutsättningar rörande arbetet mot en ny museidefinition under åren 2016–2020. Dokumentet ger inblick i arbetsgruppens arbete och utmaningar, samt perspektiv på ett flertal frågor som Svenska ICOM:s styrelse och medlemmar haft under den senaste tiden.

Den 22 juli publicerade ICOM-COMCOL International Committee of Collecting sitt andra öppna brev till Executive Board, som även Svenska ICOM har signerat (läs det första öppna brevet nedan).

Den 23 juli publicerade representanter från arbetsgruppen MDPP2 som avgått från sina poster ett nytt öppet brev med reflektioner kring den pågående interna revisionen.

Samtliga representanter som har avgått från ICOM:s ledande positioner pekar ut bristande transparens, underminering av arbete, samt tvivelaktiga styrprocesser inom ICOM.

Executive Board kommenterar att man är medveten om behovet av utvärdering av de interna arbetsmetoderna och beslutsprocesserna inom ICOM:s ledning. I detta avseende tar Executive Board bl.a. följande steg:

  • Mötesprotokoll från Executive Board möten kommer att tillgängliggöras på ICOM:s medlemssidor.
  • En internrevision av styrelsens arbetsmetoder har inletts för att identifiera brister och föreslå förbättringar. Det första resultatet kommer att tillgängliggöras inför den kommande generalförsamlingen den 24 juli.
  • En effektiv digital kommunikationskanal kommer att undersökas för att öka kommunikation, stärka deltagande och demokrati mellan ledning, medlemmar, kommittéer, regionala allianser och associerade organisationer.

Svenska ICOM:s styrelse följer fortlöpande det som händer och uppdaterar våra medlemmar med ny information, samt fortsätter värna om medlemmarnas och organisationens bästa, likaså transparens och demokratiska principer i det internationella sammanhanget.

Tidigare meddelanden och uttalanden

Medea Ekner
Ordförande, Svenska ICOM

________________________________________________________________________

Information from ICOM Sweden in this difficult time within ICOM international

ICOM Sweden has previously informed that Suay Aksoy, ICOM’s international president, has resigned, at the same time as additional representatives with key functions within ICOM’s governance have resigned.

July 13, Suay Aksoy’s resignation letter was made public for ICOM members to read, following the request of ICOM’s national and international committees, with Aksoys approval.

The resignation letter of Hilda Abreu de Uttermohlen, former member of the ICOM Executive Board, was published yesterday as well.

On July 12, representatives of the standing committee MDPP2, whom resigned from their posts, published a document with reflections on their mission and preconditions regarding the work towards a new museum definition during the years 2016–2020. The document provides insights into the working processes and challenges of MDPP2, as well as perspectives on a number of issues that the board of ICOM Sweden, and our members, have had since some time back.

On July 22, the ICOM-COMCOL International Committee of Collecting published its second open letter to the Executive Board that ICOM Sweden has co-signed (read the first open letter below).

On 23 July, representatives of the standing committee MDPP2, whom resigned from their posts, published a new open letter with reflections on the ongoing internal audit.

All representatives who have resigned from leading positions within ICOM point at a lack of transparency, undermining of work, and questionable decision flows within ICOM.

July 13, the ICOM Executive Board commented on the need of evaluation of internal working methods and decision-making processes within ICOM’s governance. In this regard, the Executive Board has taken the following steps, among others:

– Summary and the decisions of each meeting of the Executive Board will be made available under the Member Space.
– An internal audit of the working methods of the Executive Board has been launched to identify shortcomings and implement improvements. The first results will be shared with the members during the General Assembly on 24 July.
– An effective digital communication channel will be explored to increase communication, strengthen participation and democracy between management, members, committees, regional alliances and associated organizations.

The board of ICOM Sweden follows continuously what is happening and updates our members with new information, and continues to safeguard the interests of our members and the organization, as well transparency and democratic principles in an international context.

Previous announcements and statements

Medea Ekner
Chair, Svenska ICOM