Senaste nytt

Uttalande från styrelsen om Museidefinitionen

Nu har den 25:e generalkonferensen äntligen startat och i år går den av stapeln i Kyoto, Japan.

Svenska ICOM förmedlar tankar och reflektioner kring den föreslagna museidefinitionen. Foto Maria Jansén

Svenska ICOM finns representerad genom ordförande Medea Ekner samt kassör Sara Roberts.

Årets konferens fokuserar på hållbarhet och som ni säkert sett och hört finns även den stora frågan med som rör en ny museidefinition, som endast genomgått mindre justeringar sedan den först togs fram 1946.

Arbetet med att ta fram en ny museidefinition har letts av Jette Sandahl och övriga inom Standing Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials (MDPP). Läs den nya föreslagna definitionen, som ICOM:s Executive Board fattade beslut om vid sitt 139: e möte i Paris den 21-22 juli 2019, länk här: https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/

Museidefinitionen syftar till att ge ett tydligare ramverk för museer runt om i världen. Den nu gällande museidefinitionen förhåller sig inte till dagens utmaningar och därför har det varit viktigt med en översyn. Som exempel kan sägas att nuvarande definition helt utelämnar relationen mellan museerna och samhället. Eftersom museidefinitionen är ett viktigt dokument skapar även små förändringar stora diskussioner. Den arbetskommitté som valdes av ICOM har försökt överbrygga den europeiska dominans som fanns i framtagandet av den nuvarande museidefinitionen. En mängd workshops och rundabordssamtal har genomförts runt om i världen under åren 2017-2019 som ett led i att förse MDPP med så mycket underlag som möjligt. För svensk del genomfördes en workshop med våra medlemmar i samband med Svenska ICOMs årsmöte som gick av stapeln i samband med Vårmötet i Östersund 2019. Resultatet av denna workshop har sedan rapporterats in till MDPP.

Förslaget har väckt frågor runt om i världen av flera anledningar. Frågor som bland annat Svenska ICOM har handlar om huruvida förslaget är en vision eller en definition, samt att den inte är lika tydlig som den nuvarande definitionen. Vidare har lyfts att tiden för feedback mellan nationella kommittéer och dess medlemmar, samt mellan kommittéerna och MDPP ha varit allt för kort. Svenska ICOM ser däremot att beslutsmandatet inom ICOM, dess demokratiska arbetssätt och den breda geografiska spridningen i framtagandet som korrekt genomförda.

Inför generalkonferensen har ett upprop cirkulerat med underskrifter från 20-tal av ICOMs ca 130 medlemsländer som krävde att omröstningen skulle skjutas upp. Svenska ICOM:s ställning, vilket är linje med de övriga nordiska länderna, har varit att inte följa detta upprop. Istället vill Svenska ICOM att den nya museidefinitionen prövas enligt organisationens stadgar och genom omröstning under Generalkonferensen och dess General Assembly den 7 september, som planerat.

Svenska ICOM:s styrelse har analyserat den föreslagna definitionen, ingående diskuterat för- och nackdelar, samt även tittat på det, enligt oss, tydliga mandat som funnits för MDPP från ICOM Executive Board i framtagandet av det nya förslaget.  Mot denna bakgrund har styrelsen kommit fram till att rösta för den nya definitionen den 7 september.

Om den föreslagna definitionen avslås har vi sannolikt ett långvarigt stiltje inför ett fortsatt arbete för att komma fram till nytt förslag på definition. Om den föreslagna definitionen röstas igenom förväntar sig Svenska ICOM en fortsatt bearbetning av definitionen i dialog med medlemmar och nationella kommittéer. Därutöver kommer vi att under 2019-2020 arbeta med att diskutera, sprida och förklara innehållet i den nya museidefinitionen med våra medlemmar.

För er som vill läsa dels den nuvarande, dels den föreslagna nya museidefinitionen så finns de i sin helhet på www.icom.org

En fullständig rapport från konferensen kommer i nästa nyhetsbrev i slutet av september.

Mvh// Styrelsen