Senaste nytt

Kallelse till årsmöte 2015

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till Svenska ICOMs årsmöte, som hålls ONSDAG DEN 15 APRIL 2015 kl. 10.30-12.00 på Wenngarns slott i Sigtuna. Efter årsmötet bjuder vi deltagande medlemmar på lunch. När du anmäler dig till museernas vårmöte, som är den 15-17 april, kryssar du i rutan om du vill deltaga på årsmötet.

Kontaktperson: Stefan Bohman, falk_bohman@hotmail.se

Dagordning

– val av mötesordförande
– val av mötessekreterare
– val av två justeringsmän
– fråga om kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt samt om dagordningen kan godtas
– föredragning av verksamhetsberättelse
– föredragning av ekonomisk redovisning
– föredragning av revisionsberättelse
– fråga om styrelsens ansvarsfrihet
– fastställande av medlemsavgift
– val av styrelse
– val av revisorer (för 1 år)
– val av valberedning (för 1 år)
– verksamhetsprogram för kommande år
(- fråga som väckts av medlem skall ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet)