Senaste nytt

Årets museum 2015. De nominerade är…

…Arbetets Museum i Norrköping, Marinmuseum i Karlskrona och Livrustkammaren i Stockholm. Dessa museer är de tre nominerade till det prestigefulla priset Årets museum 2015 som varje år delas ut av Riksförbundet Sveriges museer och Svenska ICOM (International Council of Museums). Utmärkelsen delas i år ut för nittonde gången.

– Priset syftar till att uppmärksamma museer som lyckats skapa en framåtsiktande, innovativ verksamhet som nått ut till en bred publik. Samtidigt syftar det till att inspirera andra museer att våga satsa framåt. Nomineringen till Årets museum är ett kvitto på de tre finalisternas förmåga att skapa just det, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

De tre finalisterna har utsetts genom att vem som helst har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Riksförbundet Sveriges museer, Svenska ICOM samt från övriga kultursektorn. Nu när juryn utsett finalisterna kommer de tre nominerade besökas för att juryn ska kunna titta närmare på verksamheten. Särskilt kommer museets förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet att granskas men även museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn har stor betydelse för bedömningarna.

– Samtliga nominerade kännetecknas av intresse för internationella frågor och starkt samhällsengagemang. Det är mycket glädjande, säger Stefan Bohman, ordförande i Svenska ICOM.

Vinnaren av utmärkelsen Årets museum 2015 kommer att tillkännages under den första dagen på Museernas Vårmöte i Sigtuna den 15 april. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av kulturminister Alice Bah Kunkhe och består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom. Förra året utsågs Göteborgs stadsmuseum till Årets museum 2014.

För mer information

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se
Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 0708-56 38 68, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se
Charlotta Jönsson, Svenska ICOM, 0702-61 74 07, charlotta.jonsson@helsingborg.se

Juryn består av:
Isabella Nilsson, Museichef Göteborgs konstmuseum, styrelseledamot i Riksförbundet Sveriges museer
Charlotta Jönsson, Utställningsproducent Dunkers kulturhus Helsingborg, ledamot av Svenska ICOMs styrelse
Cornelia Lönnroth, Museichef Göteborgs stadsmuseum, vinnare av Årets museum 2014
Cecilia Magnusson, Riksdagsledamot
Carina Jaatinen, Utvecklingsdirektör vid det finska Museiverket, ordförande ICOM ICEE (International Committee for Exhibitions and Exchange)

Korta fakta ICOM och Riksförbundet Sveriges Museer
Svenska ICOM är den svenska sektionen av UNESCO-organet International Council of Museums. Svenska ICOM verkar för ett internationaliserat museisverige samt för kompetens- och kvalitetsutveckling. Svenska ICOM vill bidra till internationellt erfarenhetsutbyte bland annat genom att erbjuda resebidrag till yrkesverksamma inom museer. Svenska ICOM erbjuder kurser om museernas etiska regler samt ger stöd i museietiska frågor.
https://icomsweden.se/

Riksförbundet Sveriges museer (RSM) är de svenska museernas branschorganisation som tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. I dagsläget har RSM drygt 215 medlemsmuseer. www.sverigesmuseer.se

Nomineringar 2015

Arbetets Museum
Arbetets Museum har en mångsidig, innovativ och starkt samhällsanknuten verksamhet. Det arbetar aktivt för ett bättre, mer rättvist och hållbart samhälle och är ett exempel på hur museer kan få en mer angelägen roll i det moderna samhället. Museet vågar möta komplexa frågor och är en förebild i att samarbeta med en rad aktörer, myndigheter, universitet och fackliga organisationer. Det visar en klar vision om sitt uppdrag och sina mål och är tydlig som en modern och smidig kulturarvsaktör där berättelsen har fått ett särskilt fokus.

Livrustkammaren
Livrustkammaren har arbetat framgångsrikt och nyskapande med att på ett mångsidigt vis synliggöra samlingarnas värde för dagens och framtidens samhälle – vilket ökar kunskapen och medvetenheten om kulturarvet. Museet diskuterar ständigt historiebruk, genus, maktrelationer och normkritik och nya grepp har gett stort genomslag och mervärde samt visat på museernas unika förutsättningar för transmedialt berättande. I arbetet för ett öppet samhälle, med livslångt lärande och genom att lyfta in populärkultur nås nya grupper, större mångfald och fler besökare.

Marinmuseum
Marinmuseum är en totalupplevelse för hela familjen. Genom ett nyskapande pedagogiskt förhållningssätt med fokus på Familjen Tillsammansson skapas tillgänglighet, inspiration och lekfulla upplevelser. Museet har stort inflytande på lokal och regional nivå som ett attraktivt besöksmål och i arbetet med det lokala näringslivet skapas mervärde. Det är ett idérikt, strategiskt tänkande och agerande museum och en mötesplats för den samtida marina samhällsdebatten om Sveriges försvar liksom ett levande maritimt kulturarv.