Om ICOM

Vad är ICOM?

ICOM, International Council of Museums, är en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet. Syftet är att utveckla och förbättra världens museer.

ICOM har funnits sedan 1946 och har idag nästan 30 000 individuella och institutionella medlemmar i 137 länder.

Svenska ICOM

Den svenska nationella ICOM-kommittén är en av de äldsta inom organisationen och har ungefär 150 institutionella medlemmar och 650 individuella medlemmar. Glädjande nog har Svenska ICOM haft en god medlemstillströmning under de senaste åren, i synnerhet av individuella medlemmar.

Av medlemsavgifterna går 90 procent till den centrala administrationen vid ICOMs huvudkontor i Paris. Svenska ICOM får dessutom ekonomiskt bidrag från bl a Statens kulturråd.

Internationell organisation

ICOM består av sina individuella och institutionella medlemmar och är organiserat i en demokratisk organisation. Här kan du se vilka olika kommittéer och organ ICOM består av:

Nationella kommittéer Varje land har en nationell kommitté som arbetar med frågor som är aktuella i respektive land. Sveriges nationella kommitté är Svenska ICOMs styrelse.  Styrelsens uppgift är att vara en länk mellan medlemmarna och ICOMs sekretariat. Du läsa mer om vilka som sitter i styrelsen under fliken styrelse.

Internationella kommittéer ICOM har 31 internationella kommittéer som arbetar med olika ämnesområden och utgör en kärna för ICOMs internationella arbete. Om du vill engagera dig i en internationell kommitté måste du själv söka medlemsskap där. Det gör du enklast via kommittéernas hemsidor. Läs mer om ICOMs internationella kommittéer.

Advisory Committee är ett rådgivande organ för ICOMs internationella styrelse, Executive Committee. Den består av ordförandena i de nationella och internationella kommittéerna.

Executive Council samordnar de internationella och internationella kommittéernas arbete och väljs vart tredje år av General Assembly vid ICOMs generalkonferens. Den är ICOMs högsta styrelse.

General Assembly är ICOMs beslutande organ som träffas vart tredje år. Där fattar delegater från ICOMs olika nationella och internationella kommittéer beslut om resolutioner och väljer ny styrelse.

Sekretariat ICOM har sitt sekretariat och centrum för dokumentation i Paris.

Generaldirektören är operativ chef och ansvarar för det dagliga arbetet med ICOMs ledning.

President Hans roll är att vara organisationens representant gentemot andra organisationer.

Vill du veta mer om ICOMs organisation kan du gärna besöka internationella ICOMs hemsida.