En svensk Blue shield-organisation

logo_blueshield

 

 

 

Vad är Blue Shield?
The International Committee of the Blue Shield (ICBS) bildades 1996 som ett särskilt UNESCO-organ för att, i enlighet med 1954-års Haagkonvention, arbeta för att skydda kulturarv som hotas i samband med krig, konflikter och naturkatastrofer. Namnet kommer från användningen av den blå sköld som anges i 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i väpnade konflikter.

Organisationens syfte är att vara ett internationellt nätverk för gemensamt arbete med katastrofberedskap i händelse av väpnade konflikter och naturkatastrofer som kan påverka kulturarv. Runt 40 länder har hittills bildat egna nationella kommittéer och nu är även Sverige på gång att bilda en nationell kommitté!

Arbetsgruppen för bildande av en svensk Blue Shield-organisation har skickat in vår ansökan till internationella Blue Shield och fått positiv respons samt besked om att vi kommer att antas som en nationell organisation vid kommande årsmöte.

Blue Shield i Sverige; styrelse och referensgrupp
För att bilda en nationell Blue Shield-oganisation måste enligt stadgarna fyra organisationer ingå, dessa är:
• ICOM (International Council of Museums)
• ICA (International Council on Archives)
• IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
• ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
Respektive organisation utser sin representant i arbetsgrupp och styrelse. ICOM har varit initiativtagare till arbetet och representeras av Monica Gustafsson och Stefan Bohman. Ulf Andersson deltar för ICA, Martin Engman för IFLA och Malin Myrin för ICOMOS.
Vi har en referensgrupp som följer arbetet. Hittills har följande organisationer anslutit till referensgruppen: Riksantikvarieämbetet som representeras av Erika Hedhammar, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Kulturarv utan gränser och Statens fastighetsverk. Vi söker fler organisationer till referensgruppen, kontakta oss om ni vill delta!

Varför behöver vi en svensk organisation och hur kommer vi att jobba?
Styrkan med en Blue Shield-organisation är att vi kan samordna våra respektive organisationers insatser och på så sätt fungera som ett nätverk för bättre nyttjande av resurser, både vid nationella och internationella insatser. Vi ser också behov av att vara en påtryckande organisation som bevakar att dessa frågor drivs och bidrar till att skapa medvetenhet kring hoten mot kulturarv.

I vår handlingsplan för de första åren har vi ringat in tre huvudområden för arbetet; klimatpåverkan, https://kasinok.net/ katastrofberedskap och konflikt/krig.

  1. Klimatpåverkan; vi kommer att arbeta för att de register och rutiner som tillämpas av räddningstjänst och övriga aktörer som arbetar med samhällsskydd och beredskapsfrågor ska innefatta skydd av kulturegendom.
  2. Katastrofberedskap; i ett första steg kommer vi, med hjälp av medlemsorganisationerna, kartlägga och inventera den kompetens och utrustning som finns inom landet för att kunna erbjuda professionell hjälp och stöd vid katastrofer. Vi kommer också arbeta för att manualer för katastrofberedskap sprids till våra medlemmar.
  3. Konflikt/krig; här avser vi att arbeta för att få till en dialog med Försvarsmakten om frågor kring kulturarv mot bakgrund av att kulturarv ofta utgör specifika mål vid väpnade konflikter och i krigföring.